اصول کاري /

براي عمل به ارزشهاي خود، اين چند اصل را دنبال مي کنيم

رعايت قوانين و استاندارهاي اخلاقي

راشین وب | 32118 سامانه جامع پشتیبانی و ارتباط با مشتریان پي تامين کنندگان بالقوه است تا باهم سکان هدايت آينده را در دست گيرند راشین وب | 32118 سامانه جامع پشتیبانی و ارتباط با مشتریان بعنوان پيشگام جهاني فراوري در عرصه جديدي از توسعه محصولات، فرهنگ سازماني و مشارکت فعال در جامعه جهاني نهاده است. در راستاي تحقق اين اهداف، از اهميت بنا نهادن روابط با تامين کنندگان تراز اول جهان و برخورداري از حمايت هاي تمام و کمال آنها بخوبي آگاهيم.

احترام گذاشتن به مشتريان و کارکنان

ما بعنوان مسئولين فروش و تدارکات راشین وب | 32118 سامانه جامع پشتیبانی و ارتباط با مشتریان ، از حياتي بودن نقش خود جهت ارتقاي ارزش براي مشتريان آگاهيم و اين مسئوليت خطير را مي پذيريم. ما براي انجام هرچه بهتر اين ماموريت مهم، صداقت و درستي را سرلوحه تمام روابط کاري خود با تامين کنندگان قرار داده و سعي داريم بدين ترتيب زمينه رشد و شکوفايي مشترک را ايجاد کنيم. ما همچنين از قوانين، مقررات و آيين نامه هاي حاکم بر فعاليتهاي کاري خود آگاهيم و از آنها تبعيت مي کنيم.

ارتباط با شرکاي تجاري جديد

راشین وب | 32118 سامانه جامع پشتیبانی و ارتباط با مشتریان در پي تامين کنندگان بالقوه است تا باهم سکان هدايت آينده را در دست گيرند راشین وب | 32118 سامانه جامع پشتیبانی و ارتباط با مشتریان بعنوان پيشگام جهاني فراوري در عرصه جديدي از توسعه محصولات، فرهنگ سازماني و مشارکت فعال در جامعه جهاني نهاده است. در راستاي تحقق اين اهداف، از اهميت بنا نهادن روابط با تامين کنندگان تراز اول جهان و برخورداري از حمايت هاي تمام و کمال آنها بخوبي آگاهيم.

راشین وب | سامانه جامع پشتیبانی و امور مشتریان